انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی- گزارش جلسات
جلسه دوم تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/3 | 
دومین جلسه دوره جدید انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد و در آن موضوعاتی از جمله برنامه ریزی برگزاری جلسه با هیات رییسه و مدیریت های مختلف دانشگاه، تشکیل گروه در یک پلتفرم داخلی و به روزرسانی سایت انجمن، تکمیل عضویت اعضای هیات علمی در انجمن، معرفی نماینده انجمن در ستاد رفاهی دانشگاه و نحوه ایفای نقش انجمن در برخی موضوعات اولویت‌دار دانشگاه مطرح و مصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی:
http://khu.ac.ir/find-58.28976.71219.fa.html
برگشت به اصل مطلب