انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی- گزارش جلسات
جلسه اول تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/3 | 
نخستین جلسه دوره جدید انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد و بر اساس دستور جلسه اول مطابق ماده ۱۳ اساسنامه انتخاب رییس، دبیر و خزانه‌دار انجمن از طریق رای گیری انجام گرفت که نتایج آن به شرح زیر است:
۱. دکتر سید حسین حسینی لواسانی به عنوان رییس انجمن انتخاب شدند.
۲. دکتر حمزه خواستار به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.
۳. دکتر محسن شیدایی به عنوان خزانه‌دار انجمن انتخاب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی:
http://khu.ac.ir/find-58.28976.71218.fa.html
برگشت به اصل مطلب