منو های اصلی
Skip to Content

مصوبات جلسه چهارم دومین دوره شورا اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی

مصوبات:

-        مقرر شد برنامه راهبردی دو ساله انجمن به مدیریت آقای دکتر نبیونی و اعضا گروه دکتر  عبدالهی، دکتر تقی پور و دکتر کاویانی تا جلسه بعدی انجمن تهیه و تدوین شود.

-         آقای دکتر سارلی پیگیری نامه برای تائید کمیته سه نفر در دانشگاه را متقبل شدند .

-         آقای دکتر تقی پور پیگیر ثبت انجمن در مجامع قانونی شدند.

-         امور اینترنتی و سایت و انفورماتیک آقای دکتر معصومی بر عهده گرفتند.

-         آقای دکتر کاویانی پیگیری امور مربوط به دبیرخانه مرکزی انجمن های استادان دانشگاه های کشور را متقبل شدند.