منو های اصلی
Skip to Content

مصوبات جلسه نخست دومین دوره شورا اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی

مصوبات جلسه:

1-    طی فرایند رأی گیری داخلی، دکتر عبدالهی به عنوان رئیس شورا، دکتر سارلی دبیر و دکتر تقی پور به عنوان خزانه دار برگزیده شدند.

2-     مقرر شد هر دو هفته یکبار جلسات شورا روزهای شنبه در کرج و روزهای سه شنبه در تهران در بازه زمانی ساعت 14- 12/30برگزار شود