مسئول انفورماتیک مسئول انفورماتیک

  • دکتر میر محسن پدرام
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی برق و کامپیوتر از تربیت مدرس
  • رزومه علمی
  • پست الکترونیک: pedram@khu.ac.ir     

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336