اساسنامه انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی اساسنامه انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

« انجمن اعضاي هیئت علمی دانشگاه خوارزمی » براي ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاري هرچه بیشتر میان اعضاي هیئت علمی در راستاي تحقّق اهداف دانشگاه، حفظ و ارتقاي منزلت اعضاي هیئت علمی، ایجاد زمینۀ مشارکت و همکاري اعضاي هیئت علمی با مدیریت دانشگاه و دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی آنان بربنیاد مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. ادامه.........