رئیس شورای مرکزی رئیس شورای مرکزی

  • دکتر طاهر قاسمی هنری
  • مرتبه علمی: استاد
  • مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی از  دانشگاه لندن
  • رزومه علمی
  • پست الکترونیک: honary@khu.ac.ir     

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336