رئیس شورای مرکزی رئیس شورای مرکزی

  • دکتر بیژن عبدالهی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی
  • پست الکترونیک: Biabdollahi@khu.ac.ir     

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336