دبیر شورای مرکزی دبیر شورای مرکزی

 • دکتر بهرام تقی پور
   
 • مرتبه علمی: استادیار
   
 • مدرک تحصیلی: دکترای حقوق تجارت بین الملل از فرانسه
   
 • رزومه علمی
   
 • پست الکترونیک: taghipour.bahram@yahoo.fr                    

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336