دبیر شورای مرکزی دبیر شورای مرکزی

  • دکتر ناصرقلی سارلی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی از تربیت مدرس
  • رزومه علمی
  • پست الکترونیک: sarli@khu.ac.ir     

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336