خزانه دار خزانه دار

 • دکتر مراد کاویانی راد
   
 • مرتبه علمی: دانشیار
   
 • مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
   
 • رزومه علمی
   
 • پست الکترونیک: kaviani@khu.ac.ir                   

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336