ارکان ارکان

 انجمن دارای سه رکن است. این ارکان عبارتند از:

الف. مجمع عمومی.

ب. شورای مرکزی.

ج. بازرس.

تبصره: تا زمان تشکیل نخستین مجمع عمومی، هیئت مؤسسان اداره انجمن را بر عهده خواهد داشت